Product

محصولات

سیت والو

سیت ولوها با اکچوییتر دستی کنترل می شوند. این شیرها برای استفاده هایی طراحی شده اند که در آنها نیاز به اتوماسیون وجود نداشته باشد.این شیرها به عنوان شیرهای تنظیم کننده (با درپوش سهمی) نیز به کار برده می شوند. با توجه به طراحی و ساخت بهداشتی ،سیت ولوهای قطع کننده NLM برای استفاده درصنایع لبنیاتی،فرآوری مواد غذایی و تولید نوشیدنی ها و همچنین صنایع دارویی و مواد شیمیایی ظریف (تهیه خلوص بالا) استفاده می شود.

سفارش